elektronski obrasci (PDF)

01

PPDG-1Sobrazac

Slika obrasca PPDG-1SObrazac PPDG-1S se koristi za prijavljivanje podataka Poreskoj upravi radi utvrđivanja akontacionog i konačnog poreza na prihod od samostalne delatnosti ukoliko preduzetnik vodi poslovne knjige. Obrazac popunjavate u dva primerka koje predajete u filijali nadležnoj za adresu poslovnog sedišta Vaše firme, a upućujete je na poreskog inspektora koji vodi početno slovo Vašeg prezimena.
Postoji više slučajeva u kojima ste u obavezi popuniti ovaj obrazac:
1. Prilikom otvaranja preduzetničke radnje i to 15 dana po dobijanju rešenja od APR-a, a popunjava se za period od dana početka delatnosti do 31.12. tekuće godine.
2. Kod izrade završnog računa za preduzetnike koji vode poslovne knjige, predaju se konačna prijava za prethodnu i akontaciona za sledeću godinu, obe u po dva primerka. Rok za predaju je 15.03. u godini.
3. Prilikom privremenog ili konačnog zatvaranja radnje predaje se samo konačan obračun.
4. Paušalac koji je prešao dozvoljeni limit za paušalno oporezivanje u roku od 5 dana od nastanka promene.

>>
Otvori obrazac PPDG-1S u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac PPDG-1S.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
02

PPDG-1Pobrazac

Slika obrasca PPDG-1PObrazac PPDG-1P se koristi za prijavljivanje podataka Poreskoj upravi radi utvrđivanja akontacionog i konačnog poreza na prihod od samostalne delatnosti kada su u pitanju paušalci. Obrazac popunjavate u dva primerka koje predajete u filijali nadležnoj za adresu poslovnog sedišta Vaše firme, a upućujete je na poreskog inspektora koji vodi početno slovo Vašeg prezimena.
Postoji više slučajeva u kojima ste u obavezi popuniti ovaj obrazac:
1. Prilikom otvaranja preduzetničke radnje i to 15 dana po dobijanju rešenja od APR-a, a popunjava se za period od dana početka delatnosti do 31.12. tekuće godine.
2. Prilikom privremenog ili konačnog zatvaranja radnje predaje se samo konačan obračun.
3. Paušalci predaju na nekim opštinama uz zahtev za paušalno oporezivanje do 30.11. tekuće godine za narednu godinu.

>>
Otvori obrazac PPDG-1P u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac PPDG-1P.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
03

ERPobrazac

Slika obrasca ERPERP obrazac je prijava za evidentiranje poslodavaca. Popunjava se i predaje Poreskoj upravi prilikom osnivanja privrednog subjekta u roku od 8 dana od dobijanja rešenja iz APR-a.

>>
Otvori obrazac ERP u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac ERP.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac ERP.
04

Zahtev zap.uverenje

slika zahteva za poresko uverenjeZahtev za poresko uverenje u filijali Voždovac. Ovo uverenje je neophodno radi ostvarivanja nekih prava, između ostalog overe zdravstvenih knjižica, upisa radnog staža, registracije motornih vozila, prava iz oblasti socijalne zaštite, kod podnošenja zahteva za kredit itd. Prilikom podnošenja zahteva za neka od ovih prava ste u obavezi platiti i administrativnu taksu, a u donjoj tabeli možete videti za šta se naplaćuje, a šta je oslobođeno plaćanja. Tačan, važeći iznos takse saznaćete u Poreskoj upravi, ovo je samo izvod iz priručnika koji koriste poreski inspektori kancelarijske kontrole.tabela naplate taksi kod izdavanja poreskih uverenja
uputstvo za izdavanje poreskih uverenja

>>
Otvori obrazac u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac zahteva.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
05

OPDobrazac

Slika obrasca OPDOPD obrazac služi za prijavu, odjavu ili promenu podataka Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje o obvezniku plaćanja doprinosa. Ova prijava se podnosi fondu u roku od 8 dana od nastanka promene, u protivnom se uz nju mora predati i izjava o razlozima kašnjenja.

>>
Otvori obrazac OPD u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac OPD.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac OPD.
06

OAobrazac

Slika obrasca OAObrazac OA služi za obračun amortizacije u poreske svrhe. Osnovna sredstva se pri obračunu amortizacije za poreske svrhe svrstavaju po grupama, kojih ukupno ima pet. Samo za prvu grupu se amortizacija obračunava po proporcionalnom - linearnom sistemu kao što se to uobičajeno čini kod amortizacije za poslovne svrhe, dok se kod ostale četiri grupe primenjuje degresivni metod obračuna pri kome se koristi OA obrazac. Ovaj obrazac se predaje uz završni obračun na kraju obračunskog perioda. Obrazac OA definisan je Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.

>>
Otvori obrazac OA u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac OA.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac OA.
07

PB2obrazac

slika obrasca PB2Obrazac PB2 služi pri izradi završnog računa kod preduzetnika radi usaglašavanja prihoda i rashoda između poslovnog, računovodstvenog i poreskog priznavanja istih. Ovaj obrazac se obavezno predaje kod završnog obračuna na kraju obračunskog perioda. Obrazac PB2 je uređen Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti.

>>
Otvori obrazac PB2 u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac PB2.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac PB2.
08

BUobrazac

Slika obrasca BUBilans uspeha se izrađuje na kraju poslovnog, računovodstvenog perioda na osnovu podataka iz poslovnih knjiga. Ovaj obrazac je definisan Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva. Predaje se na kraju obračunskog perioda uz obrazac PB2.

>>
Otvori obrazac BU u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac BU.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac BU.
09

PK2obrazac

Slika obrasca PK2Obrazac PK2 služi za iskazivanje ulaganja u osnovna sredstva za koje se priznaje pravo na poreski kredit. Ovaj obrazac je uređen Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti. Obrazac PK2 se predaje uz obrazac PB2 prilikom predaje završnog obračuna.

>>
Otvori obrazac PK2 u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac PK2.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac PK2.
10

M4-SPobrazac

Slika obrasca M4-SPObrazac M4-SP se koristi za prijavu podataka PIO fondu kada su u pitanju preduzetnici koji isplaćuju ličnu zaradu ili osnivači privrednih društava. Slika na kojoj je spisak neophodnih dokumenata koji se predaju uz M4Spisak potrebna dokumentacije prilikom predaje M4-SP obrasca.

>>
Otvori obrazac M4-SP u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac M4-SP.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
11

M4obrazac

Slika obrasca M4Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene.Slika na kojoj je spisak neophodnih dokumenata koji se predaju uz M4

>>
Otvori obrazac M4 u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac M4.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
12

Specifikacijauz M4-SP

slika specifikacije M4-SPOva specifikacija se obavezno popunjava i predaje uz obrazac M4-SP.

>>
Otvori obrazac u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
13

Zahtev zapreknjižavanje

Slika obrasca PPDG-1SZahtev za preknjižavanje je interni obrazac Poreske uprave koji služi za ostvarivanje prava na preknjižavanje više ili pogrešno uplaćenih sredstava sa računa na račun. Ovo pravo uređeno je članom 10. stavom 2. tačkom 4. Zakona o poreskoj upravi i poreskoj administraciji. Elektronski obrazac je izrađen po uzoru na obrazac filijale Voždovac.

>>
Otvori obrazac zahteva u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac zahteva.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
00

praznomesto

Slika obrasca ERPERP obrazac je prijava za evidentiranje poslodavaca. Popunjava se i predaje Poreskoj upravi prilikom osnivanja privrednog subjekta u roku od 8 dana od dobijanja rešenja iz APR-a.

>>
Otvori obrazac u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac.
15

OPobrazac

slika obrasca OPObrazac OP se koristi za overu potpisa kod nadležnog državnog organa. Neophodan je za otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci.

>>
Otvori obrazac OP u svom pregledniku.
>>
Preuzmi standardni PDF obrazac OP.
>>
Preuzmi popunjivi PDF elektronski obrazac OP.

Elektronski Obrasci PDF

Elektronski obrasci su postali svakodnevica, pre svega zato što su praktični za upotrebu. Studio Čip IN će na ovoj stranici postaviti popunjive elektronske obrasce koje sam koristi u svom poslovanju kao besplatne za upotrebu. Kod ostalih popunjivih obrazaca biće vidno naznačeno da nisu besplatni i ispisana cena za njihovu porudžbinu. Svi obični, standardni PDF obrasci na ovoj stranici su besplatni za preuzimanje i slobodni su za upotrebu.

Studio Čip IN servis računara se nada da će ovako pomoći i olakšati malim preduzetnicima u ispunjavanju njihovih obaveza. Ispod naziva svakog obrasca se nalazi polje za opis čijim otvaranjem dobijate kraće objašnjenje o upotrebi samog obrasca. Kasnije će kod nekih stajati i objašnjenje za popunjavanje, mada je kod popunjivih obrazaca već sve u njima objašnjeno. Većina elektronskih obrazaca sami vrše neophodne računske operacije, ili Vas automatski vode kroz popunjavanje.

zaštitni znak Čip In servis računara - izrada elektronskih obrazaca
Studio Čip IN servis računara se bavi između ostalog i izradom elektronskih obrazaca (PDF) prema potrebama i željama klijenta. Izrada elektronskog obrasca podrazumeva programiranje običnog PDF obrasca u formu koja se može popunjavati elektronskim putem, pri čemu zadržava obraznost. Naime postoji više tehnika ili načina pisanja po dokumentima, ali ovaj je najpregledniji i najjednostavniji. Popunjivi elektronski obrazac možete snimiti nakon popunjavanja ili ga štampati prema svojim potrebama. Cena izrade je više nego pristupačna, kreće se prema obimu posla, odnosno cena po prosečnoj A4 stranici koja ima do nekih 20 popunjivih polja je 1000 dinara. Imajući u vidu da je neophodno svako od tih polja programerski obraditi i da se takav obrazac kasnije neograničen broj puta može popunjavati cena je izuzetno povoljna.


Čip IN:

Mat. broj:63279021
PIB:108188009
Mesto:Beograd Voždovac, Srbija
Ulica:Dragice Končar 20
Telefon:069/72-44-82
T-račun:160-398920-05
eMail:

Pratite Nas:

Zašto baš Čip IN?:

  • Kvalitetno izrađeni obrasci
  • Prilagođeni Vašim potrebama
  • Niska cena izrade
  • Pouzdan poslovni partner
  • Legalna firma

Copyright © 2013 Čip IN servis računara Beograd Voždovac --- sva prava zadržana www.servisracunara.org